Zostań Coachem

 • Krok 1

 • Krok 2

Twoje dane *

   Znajdź na mapie

   Oceń swoje kompetencje w zakresie Innowacji: *

   Innowacja

   Brak

   Niskie

   Średnie

   Wysokie

   Bardzo wysokie

   Marketingowa

   Procesowa

   Produktowa / usługowa

   Załącz następujące dokumenty:

   • Wniosek o wpis do bazy coachów
   • Załącznik do Kryterium szczegółowego nr 2 – Dokumenty poświadczające znajomość wybranej(ych) branży PKD
   • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych
   • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów: kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie/branży/ KIS jak również pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną, do której aplikuje kandydat (fakultatywnie), zgodnie z Zasadami Naboru Ekspertów, proszę przesłać na adres e-mail: naborcoachow@innovationcoach.pl, wpisując w tytuł maila: Wpis do bazy coachów-dokumenty uzupełniające”

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • 1
    Nazwa pliku:
    Nazwa wyświetlana:
   Upuść pliki tutaj lub kliknij

   Maksymalny rozmiar pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty: .pdf, .doc

   • Informuję, że zapoznałem/am się i akceptuję Zasady naboru i współpracy z Ekspertami w ramach II ścieżki Innovation Coach w instrumencie Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) stanowiące załącznik do niniejszego wniosku" .

   • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu Innovation Coach, w tym w procesie tworzenia i prowadzenia bazy ekspertów.

   • IPPT PAN – informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu INNOVATION COACH

    Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

    • administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach projektu Innovation Coach jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, 22 826 12 81), dalej „IPPT PAN”;
    • w celu nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych w IPPT PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem: iod@ippt.pan.pl
    • Państwa dane osobowe będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO gromadzone i przetwarzane w celu realizacji projektu Innovation Coach;
    • dane mogą być dostępne dla pracowników IPPT PAN lub podmiotów działających w imieniu IPPT PAN (np. dostawców usług wspierających Instytut w prowadzonej działalności) oraz podmiotów, których prawo dostępu do danych wynika z przepisów prawa;
    • z uwagi na zasady wynikające z udziału w projekcie Innovation Coach dostęp do danych mogą posiadać w niezbędnym zakresie także inne podmioty tworzące projekt Innovation Coach;
    • dane będą przechowywane i przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez czas organizacji projektu Innovation Coach lub w przypadku sporów bądź na okoliczność rozliczenia projektu po tym okresie w celu obrony, ustalenia bądź dochodzenia potencjalnych roszczeń;
    • wobec przetwarzania danych posiadają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (co będzie się wiązać z rezygnacją z udziału w projekcie Innovation Coach) a także wobec wątpliwości co do zasadności czy sposobu przetwarzania prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
    • zwracamy uwagę, że przetwarzanie danych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udział w projekcie Innovation Coach.

    Więcej informacji znajdą Państwo na www.ippt.pan.pl w zakładce Polityki prywatności.

   * Pola są obowiązkowe

   Prześlij formularz