Innowacja się opłaca! [czwartek, 21 kwietnia, 10:00-13:45]

Dlaczego warto inwestować w innowację? Jakie są ulgi podatkowe na działalność innowacyjną? W jakim zakresie i na jakich zasadach nowa perspektywa będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta Programu Ramowego Horyzont Europa skierowana do przedsiębiorców? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Innowacja się opłaca!”, która odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach.

Dlaczego warto inwestować w innowację? Jakie są ulgi podatkowe na działalność innowacyjną? W jakim zakresie i na jakich zasadach nowa perspektywa będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta Programu Ramowego Horyzont Europa skierowana do przedsiębiorców? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Innowacja się opłaca!”, która odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

Agenda:

10.00-10.10  Otwarcie wydarzenia  – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, CPB UE / NCBR

10.10-10.30  Oferta Innovation Coach dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na drodze do innowacji  – Anna Sęk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, CPB UE

10.30-11.00  Success Stories Innovation Coach – panel dyskusyjny, uczestnicy Innovation Coach, Anna Sęk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, CPB UE

11.00-11.15  Dlaczego warto zostać coachem innowacji? – Dr  inż.  Agnieszka Pręgowska, ekspert Innovation Coach

11.15-12.00  Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną – Marcin Sowa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

12.00-12.15 Przerwa

12.15-13.00  Instrument Step i aktualna oferta POIR oraz plany finansowania innowacji w nowym Programie na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

13.00-13.45  Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, CPB UE / NCBR

Nabór uczestników potrwa do środy, 20 kwietnia do godz. 12.00.

Innovation Coach to kompleksowa bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji oraz pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Bio ekspertek:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – kierownik Sekcji Rozwoju Potencjału Badawczego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Delegatka do Komitetów Programowych Horyzontu Europa przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Koordynatorka Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020 oraz projektu NCP_WIDERA.NET w Horyzoncie Europa, skupiającego 30 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Kieruje projektem Innovation Coach. Wchodzi w skład komitetów i ciał doradczych w kwestiach funduszy strukturalnych i europejskich, jest członkiem m.in.: Rady Doradczej projektu ERA-LEARN. W latach 2014 - 2020 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA.

Anna Sęk - entuzjastka innowacji, wierzy, że współpraca nauki i biznesu jest szansa na rozwój gospodarek i społeczeństw. Od lat zaangażowana w ekosystem innowacji od strony naukowej i praktycznej. W projekcie Innovation Coach koordynuje pracę Zespołu i czuwa nad jej jakością. Wcześniej zawodowo w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym.

Marcin Sowa - W administracji publicznej pracuje od 26 lat, w tym 11 lat jako dyplomata gospodarczy w Ambasadzie RP w Budapeszcie. Od 2013 w Departamencie Innowacji i Polityki Przemysłowej, od 2017 naczelnik wydziału w tym departamencie. W zakres obowiązków wchodzą m.in identyfikacja i analiza barier rozwoju innowacyjności gospodarki, prowadzenie spraw związanych z rozwojem ekosystemu wspierającego startupy oraz rynku venture capital w Polsce, opracowywanie programów i rozwiązań legislacyjnych w zakresie polityki innowacyjności, instrumentów wsparcia w obszarze innowacyjności, koordynacja zagadnień dotyczących pomocy publicznej w Ministerstwie,  współpraca międzynarodowa w zakresie polityki innowacyjności, a także koordynacja prac Rady Innowacyjności i Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności.

Patrycja Zeszutek - od 2005 roku jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji polski do UE. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia innowacji i Rozwoju w MFiPR, koordynując m.in. udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, w tym na tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP.