Q&A Firma
1. Jak zgłosić się do Innovation Coach?
Aby zgłosić się do usługi należy zarejestrować firmę na stronie www.innovationcoach.pl w zakładce ,,Zgłoś firmę”.
2. Do jakich firm skierowana jest usługa coachingu innowacji? 
Do udziału w Innovation Coach i skorzystania z bezpłatnej usługi coachingu innowacji zapraszamy przedsiębiorstwa, które szukają pomysłu na wprowadzenie innowacji, a w kolejnym kroku byłyby zainteresowane aplikowaniem o środki europejskie. Istotne jest, aby działalność przedsiębiorstwa wpisywała się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że większość uczestników naszej usługi to mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, ale współpracujemy także ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.  
3. Czy jest potrzebne jakieś doświadczenie firmy, aby wziąć udział w Innovation Coach?  
Nie jest potrzebne żadne doświadczenie. Każda firma, która nie aplikowała jeszcze o środki na badania, rozwój i innowacje może zgłosić się do usługi.
4. Czy usługa Innovation Coach jest płatna? 
Usługa coachingu innowacji jest bezpłatna, natomiast w tej perspektywie finansowej stanowi pomoc de minimis. Na etapie konsultacji z przedsiębiorcami weryfikowane jest, czy firma nie wyczerpała przysługującego jej limitu środków w tym zakresie.  
5. Czy startupy też mogą wziąć udział w Innovation Coach? 
Tak, jak najbardziej zapraszamy startupy do aplikowania.
6. Do jakich dziedzin kierowane jest wsparcie?  
Do Innovation Coach zapraszamy firmy z różnych obszarów działalności, szczególnie produkcyjne, okołoprodukcyjne i technologiczne. Najważniejsza jest gotowość do generowania i wdrażania innowacyjnych pomysłów. 
7. Do kiedy można zgłaszać się do Innovation Coach?  
Bieżąca edycja usługi trwa do końca 2027 roku.  
8. Ile firm ma szansę na udział w Innovation Coach? 
Obecna edycja zakłada, że do końca 2027 roku wsparcie otrzyma blisko 2200 polskich przedsiębiorstw. 
9. Kto i na jakich zasadach wybiera coacha dla firmy? 
Coacha do firmy dopasowują wykwalifikowani eksperci na podstawie szczegółowych kryteriów, w tym obszaru wiedzy i doświadczenia coacha oraz zakresu działalności i potrzeb przedsiębiorstwa. 
10. Czy coachowie przechodzą przeszkolenie, a ich praca jest weryfikowana? 
Każdy coach przechodzi szkolenia organizowane przez Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej IPPT PAN: organizacyjne, z zasad prowadzenia coachingu innowacji oraz merytoryczne z tematów istotnych dla wsparcia przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności. W celu rozliczenia coachingu coach jest zobowiązany przedstawić szereg dokumentów, w tym najważniejszy - rekomendację dla przedsiębiorstwa. Wszystkie dokumenty są wnikliwie weryfikowane przez naszych ekspertów. Dopiero sprawdzona rekomendacja jest udostępniana firmie. 
11. Czy firma może zgłosić zastrzeżenia co do wyboru coacha?  
Na etapie przydzielania coacha firma może zgłosić tego typu uwagę, np. ze względu na istniejący konflikt interesów, i poprosić o zmianę. 
12. Co jest efektem końcowym coachingu? 
Efektem końcowym coachingu jest rekomendacja, którą coach przygotowuje dla firmy. Ten obszerny dokument zawiera indywidualny plan wprowadzenia innowacji do firmy, jak również opisuje możliwe sposoby uzyskania środków z UE na realizację innowacyjnego pomysłu. 
13. Czy firma podpisuje umowę lub inne dokumenty przed przystąpieniem do Innovation Coach? 
Firma wypełnia "Deklarację chęci uczestnictwa w Instrumencie Innovation Coach" oraz dokumenty niezbędne do przyznania pomocy de minimis. 
14. Ile czasu jest przewidziane na pracę firmy z coachem?  
Umowa, która zobowiązuje coacha do przeprowadzenia coachingu trwa do 30 dni.  
15. Czy firma może zrezygnować z Innovation Coach?  
Przedsiębiorstwo może zrezygnować z usługi do momentu podpisania "Deklarację chęci uczestnictwa w Instrumencie Innovation Coach". Deklaracja jest przesyłana przedsiębiorcy po konsultacji przeprowadzanej telefonicznie. Po podpisaniu Deklaracji i wyznaczeniu odpowiedniego coacha, firma nie ma możliwości rezygnacji z usługi coachingu.