Przygotuj się do FENG z Innovation Coach!

27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), będący kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) z poprzedniej perspektywy finansowej. 

Dlaczego to takie ważne? 

Przed polskimi przedsiębiorcami stoi szansa wejścia na nowy poziom prowadzenia  i zarządzania swoją działalnością, gdyż nadrzędnymi celami Programu FENG są: 

Priorytety 

Wymienione cele mają być osiągnięte poprzez wdrożenie działań podzielonych  na cztery priorytety, których łączny budżet to 7,9 miliarda euro.  

Dokładny podział środków przedstawia się następująco: 

Grafika 1, Priorytety FENG, Źródło: opracowanie własne.

I – Wsparcie dla przedsiębiorców.  Jak widać z powyższego wykresu, priorytet ten jest kluczowy i przeznaczona jest dla niego ponad połowa całego budżetu FENG. Ma on polegać na zapewnieniu dofinansowania w obszarach B+R, implementacji innowacyjnych rozwiązań, infrastruktury B+R, umiędzynarodowieniu, a także szeroko pojętego rozwoju kompetencji oraz automatyzacji i robotyzacji.

II – Środowisko sprzyjające innowacjom. Pod tym hasłem kryje się intensyfikacja współpracy między sektorem badawczo-naukowym a biznesem, również na poziomie międzynarodowym, podnoszenie kompetencji zespołów naukowych, komercjalizacja badań oraz transfer technologii. To właśnie w tym Priorytecie będzie się znajdowało wsparcie dla klastrów i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, w tym w ramach   Innovation Coach.

III - Zazielenienie przedsiębiorstw. Priorytet ten nawiązuje bezpośrednio do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI[1]. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV - Pomoc techniczna.  Jak nazwa wskazuje, głównym celem tego priorytetu jest zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i wdrażania Programu poprzez: 1. sprawny system realizacji Programu, 2. zapewnienie potencjału beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i partnerów, 3. efektywną informację i promocję Programu. Krótko mówiąc, nadrzędną przesłanką będzie wspieranie szeroko pojętej kultury administracyjnej, opartej na nowoczesnych rozwiązaniach IT, odzwierciedlając zgłaszane potrzeby przedsiębiorców i pracowników zaangażowanych instytucji, by zmaksymalizować wydajność zasobów i czasu.

Komu przysługują te środki?

Program FENG jest adresowany przede wszystkim do:

Innovation Coach a FENG

Akceptacja Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki sprawia, że Projekt Innovation Coach będzie towarzyszył wszystkim chętnym polskim przedsiębiorcom w bieżącej perspektywie finansowej (Priorytet II). Zamierzamy nadal prowadzić ciągły nabór firm do Projektu, które chcą wejść na ścieżkę badań i rozwoju, a tym samym przygotować je do sięgania po środki z FENG. Nasi eksperci podczas pracy z danym przedsiębiorstwem i opracowywania rekomendacji wskazują, czy dana firma ma potencjał do aplikowania do Programu i w który priorytet się wpisuje.

3, 2, 1...INNOSTART!

W ramach Programu FENG wspierane są działania kierowane do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych ze środków UE. Warto podkreślić, że Innovation Coach będzie częścią wspomnianego INNOSTART (Priorytet II). Oznacza to, że absolwenci naszego Projektu, będą mieli możliwość pójść o krok dalej i skorzystać z kompleksowej oferty INNOSTART, polegającej na specjalistycznym doradztwie w zakresie koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R, a także wsparcia finansowego na realizację debiutanckiego projektu B+R.

W dobie inflacji, drożejących surowców energetycznych i in. polskie firmy będą musiały zmienić dotychczasowy paradygmat prowadzenia działalności. Szukanie środków na zewnątrz może okazać się jedną z form adaptacji do zaistniałej sytuacji. Wiele wskazuje na to, że wejście na drogę B+R+I będzie bodźcem do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

[1] Important Projects of Common European Interest