Przygotuj się do FENG z Innovation Coach!
27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), będący kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) z poprzedniej perspektywy finansowej. 
Dlaczego to takie ważne? 
Przed polskimi przedsiębiorcami stoi szansa wejścia na nowy poziom prowadzenia  i zarządzania swoją działalnością, gdyż nadrzędnymi celami Programu FENG są: 
● zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
● podniesienie potencjału B+R+I oraz w wykorzystaniu zaawansowanych technologii, 
● implementacja zielonych technologii oraz Przemysłu 4.0, 
● doskonalenie umiejętności w temacie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej oraz przedsiębiorczości. 
Priorytety 
Wymienione cele mają być osiągnięte poprzez wdrożenie działań podzielonych  na cztery priorytety, których łączny budżet to 7,9 miliarda euro.  
Dokładny podział środków przedstawia się następująco: 

Grafika 1, Priorytety FENG, Źródło: opracowanie własne.

I – Wsparcie dla przedsiębiorców.  Jak widać z powyższego wykresu, priorytet ten jest kluczowy i przeznaczona jest dla niego ponad połowa całego budżetu FENG. Ma on polegać na zapewnieniu dofinansowania w obszarach B+R, implementacji innowacyjnych rozwiązań, infrastruktury B+R, umiędzynarodowieniu, a także szeroko pojętego rozwoju kompetencji oraz automatyzacji i robotyzacji.
II – Środowisko sprzyjające innowacjom. Pod tym hasłem kryje się intensyfikacja współpracy między sektorem badawczo-naukowym a biznesem, również na poziomie międzynarodowym, podnoszenie kompetencji zespołów naukowych, komercjalizacja badań oraz transfer technologii. To właśnie w tym Priorytecie będzie się znajdowało wsparcie dla klastrów i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, w tym w ramach   Innovation Coach.
III - Zazielenienie przedsiębiorstw. Priorytet ten nawiązuje bezpośrednio do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI[1]. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.
IV - Pomoc techniczna.  Jak nazwa wskazuje, głównym celem tego priorytetu jest zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i wdrażania Programu poprzez: 1. sprawny system realizacji Programu, 2. zapewnienie potencjału beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i partnerów, 3. efektywną informację i promocję Programu. Krótko mówiąc, nadrzędną przesłanką będzie wspieranie szeroko pojętej kultury administracyjnej, opartej na nowoczesnych rozwiązaniach IT, odzwierciedlając zgłaszane potrzeby przedsiębiorców i pracowników zaangażowanych instytucji, by zmaksymalizować wydajność zasobów i czasu.
Komu przysługują te środki?
Program FENG jest adresowany przede wszystkim do:
● przedsiębiorstw (w tym małych i średnich),
● sektora nauki,
● konsorcjów złożonych z przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
● instytucji otoczenia biznesu.
Innovation Coach a FENG
Akceptacja Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki sprawia, że Projekt Innovation Coach będzie towarzyszył wszystkim chętnym polskim przedsiębiorcom w bieżącej perspektywie finansowej (Priorytet II). Zamierzamy nadal prowadzić ciągły nabór firm do Projektu, które chcą wejść na ścieżkę badań i rozwoju, a tym samym przygotować je do sięgania po środki z FENG. Nasi eksperci podczas pracy z danym przedsiębiorstwem i opracowywania rekomendacji wskazują, czy dana firma ma potencjał do aplikowania do Programu i w który priorytet się wpisuje.
3, 2, 1...INNOSTART!
W ramach Programu FENG wspierane są działania kierowane do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych ze środków UE.
Warto podkreślić, że Innovation Coach będzie częścią wspomnianego INNOSTART (Priorytet II). Oznacza to, że absolwenci naszego Projektu, będą mieli możliwość pójść o krok dalej i skorzystać z kompleksowej oferty INNOSTART, polegającej na specjalistycznym doradztwie w zakresie koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R, a także wsparcia finansowego na realizację debiutanckiego projektu B+R.
W dobie inflacji, drożejących surowców energetycznych i in. polskie firmy będą musiały zmienić dotychczasowy paradygmat prowadzenia działalności. Szukanie środków na zewnątrz może okazać się jedną z form adaptacji do zaistniałej sytuacji. Wiele wskazuje na to, że wejście na drogę B+R+I będzie bodźcem do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

[1] Important Projects of Common European Interest